اکسير حکيم براي ريزش مو علاج ريزش مو و از نو در آمدن موهاي بدن

نظر به انکه بسياري از مردمان دچار ريزش مو هستند و اکثر داروها براي جلو گيري و يا رشد مجدد موها چندان تاثيري نمي کنند لذا اينجانب يک روش تجربه شده را که براي ساختن آن نياز به زحمت فراوان است از يک کتاب قديمي استخراج نمودم و جهت ثواب براي همگان به صورت رايگان عرضه مي دارم و البته از ذکر نام آن کتاب اجتناب مي کنم تا کسي مدعي استخراج نام آن نشود زيرا سرقت هاي علمي و بنام خود تراشيدن يک چيز بسيار آسان شده است.اميد است شرکتهاي داروسازي اگر روزي اين دارو را ساختند دارو را به قيمت ارزان در دسترس عموم قرار دهند اگر چه اين آرزو يک خيال واهي بيش نيست زيرا امروزه اکثر انسانها به فکر چپاول اموال ديگران هستند.

                                                                                                             نويسنده و محقق: شيخ سعيد مزرعه

دستور ساختن داروي ريزش موهاي جديد:
اول يک زاغ که همان کلاغ سياه است را آورده تمام پرهاي آن را کنده در زير سرگين(مدفوع)اسب قرار بدهند تا اينکه متعفن گردند.پس در اين حال در زير سرگين کرم ها ظاهر مي شوند و بعد از مدتي کرم ها شروع به خوردن همديگر ميکنند تا در آخر فقط يکي از آنها مي ماند .بايد آن را در يک ظرف در نور خورشيد قرار دهند تا اينکه کامل خشک شود. سپس آنرا برداشته کاملاً بکوبند (سحق نمايند)و کوبيده آنرا با روغن زيتون مخلوط کنند. سپس هر گاه آن روغن را بر هر موضع بمالنند مو رشد خواهد کرد.
 

جهت سفيد شدن پوست صورت و رفع بعضي از جوشهاي آن

در کتاب گوهر شبچراغ آورده است که:بشره  از آفتاب سياه شود پيه مرغ را با موم بگذارند و با آرد نخود بصورت بمالند و با آب گرم بشويند . البته همين دوا براي رفع بعضي از جوش هاي صورت نيز موثر است و تجربه شده است البته مرغ بايد محلي باشد و حداقل تا هفت روز تکرار شود

1بمعني پوست صورت
2منظور موم عسل است
3ملامحمدحسين نائيني-گوهر شيچراغ ج2ص105 چاپ قديم

دواي صفوف الاصول

فايده بسيار مجرب از شيخ الرئيس ابن سينا جهت دل درد و درد مفاصل و روده و تقويت مرد براي نزديکي با همسر و رفع سردرد،بايد که ترکيب مذکور را هر کدام بيست گرم تهيه نموده تميز نمايند آنگاه همه را کوبيده مخلوط کنند و روزي پنج تا ده گرم ميل نمايند تا يک هفته يا هر وقت نياز به آن باشد ترکيب مذکور عبارت است از:
زنجبيل بيست گرم،دو ريشه ابکر بيست گرم،باديان رومي(ينسون)بيست گرم،شيرين بيان(عرقسوس)بيست گرم،ذرور يا همان گل شيپور ايتاليايي بيست گرم،سنامکي بيست گرم،رازيانه بيست گرم،کمون هندي بيست گرم،کراويه(زيره رومي)بيست گرم،جو پوست کنده بيست گرم
ترکيبات عربي آن عبارت است از:
عرقي الابکر،زنجبيل،عرقسوس،ذرور،کمون هندي،شمر،کراوية،ينسون،شعير محلب،هر کدام به وزن يک درهم که همان بيست گرم است
بر گرفته از کتاب مجموعه مجربات ابن سينا،صفحه17

روشهاي تقويت حافظه و ذهن اشخاص و کسب علم و دانش

توضيح اوليه:
بايد دانست که اشخاص بنا بر ساعت انعقاد نطفۀ آنها و مکان ستارگان در ساعت انعقاد داراي زيبايي يا قدرت بدني يا فهم و حافظه قوي يا هر چيز ديگري ميشوند لذا در صورتي که در ساعت نحس نطفه شخص منعقد گردد طبق روايات خواه اين شخص مسلمان يا غير مسلمان باشـد احتمال معلول بدنيا آمدن او بسبب ساعت نحس انعقاد نطفه است و ما شيعيان در مذهب خود روايات عديده داريم که چه زماني براي انعقاد نطفه و ازدواج مناسب است و اگر کسي بدليل عدم رعايت والدينش معلول بدنيا آمد مقصر والدين او هستند و اگر کسي در ساعت سعد نطفه او بسته شد داراي هوش فوق العاده يا زيبايي و غيره خواهد بود و بدليل ساعت مبارک انعقاد نطفه اوست حتي اگر دين دار نباشد
جهت تقويت حافظه:
روشهايي که جهت غلبه بر ضعف حافظه و فهم موجود است چند گونه هستند که عبارتند از:اول روشهاي ادويه عطاري که جهت بزگسالان است و دوم روش مسلطات که هم براي کودکان و هم براي بزرگسالان است و در گذشته بسيار مورد استفاده علماء بوده است و در بسياري از کتب قديمي از مسلطات مفيدي ذکر شده است که براي تقويت حافظه موثرند و اينجانب قصد دارم به مرور زمان تعدادي از آنها را براي خوانندگان بيان کنم ( به صفحه طب كهن مراجعه شود)

جهت تقويت حافظه و تحصيل علوم و عدم فراموشي

روش اول:
در خواص علم اوفاق که شاخه اي از علم جفر امام علي(ع) است، امام ابو حامد غزالي در کتاب اوفاق (1) خود در خصوص خواص جدول هفت در هفت آورده است که چنانچه کسي اين جدول را در زماني که ماه در خانه خود در برج سرطان باشد و عطارد نيز در پانزده درجه برج سنبله که شرف عطارد است باشد (البته هر دو کوکب نبايد متصل به ستاره نحس باشند)پس جدول هفت در هفت را بر برگ درخت با زعفران و عسل  (2) نوشته و پس از نوشتن چنانچه آن جدول را در آب قرار داده از آن آب به کودکي بدهند تا بخورد آن کودک را چنان فهم و حافظه اي دست دهد که توان حفظ تمامي دروس را تا دوران پيري داشته باشد و هرگز عاجز از دروس و تحصيل علم نباشد.البته نکته اي که اضافه مينمايم اين است که بايد عدد ايات مناسب را در جدول داخل نموده و اسماء ملائکه را جهت حصول مطلوب استخراج نمائيم
توضيح:ترجمه کليه متن و اضافات آن توسط شيخ سـعيد مـزرعـه صورت گرفته است

 

26

30

20

38

14

46

1

11

43

5

23

34

17

42

31

21

39

8

47

2

27

44

6

24

35

18

36

12

15

40

9

48

3

28

32

7

25

29

19

37

13

45

41

10

49

4

22

33

16 New Page 1

اکسير حکيم براي ريزش مو علاج ريزش مو و از نو در آمدن موهاي بدن

نظر به انکه بسياري از مردمان دچار ريزش مو هستند و اکثر داروها براي جلو گيري و يا رشد مجدد موها چندان تاثيري نمي کنند لذا اينجانب يک روش تجربه شده را که براي ساختن آن نياز به زحمت فراوان است از يک کتاب قديمي استخراج نمودم و جهت ثواب براي همگان به صورت رايگان عرضه مي دارم و البته از ذکر نام آن کتاب اجتناب مي کنم تا کسي مدعي استخراج نام آن نشود زيرا سرقت هاي علمي و بنام خود تراشيدن يک چيز بسيار آسان شده است.اميد است شرکتهاي داروسازي اگر روزي اين دارو را ساختند دارو را به قيمت ارزان در دسترس عموم قرار دهند اگر چه اين آرزو يک خيال واهي بيش نيست زيرا امروزه اکثر انسانها به فکر چپاول اموال ديگران هستند.

                                                                                                             نويسنده و محقق: شيخ سعيد مزرعه

دستور ساختن داروي ريزش موهاي جديد:
اول يک زاغ که همان کلاغ سياه است را آورده تمام پرهاي آن را کنده در زير سرگين(مدفوع)اسب قرار بدهند تا اينکه متعفن گردند.پس در اين حال در زير سرگين کرم ها ظاهر مي شوند و بعد از مدتي کرم ها شروع به خوردن همديگر ميکنند تا در آخر فقط يکي از آنها مي ماند .بايد آن را در يک ظرف در نور خورشيد قرار دهند تا اينکه کامل خشک شود. سپس آنرا برداشته کاملاً بکوبند (سحق نمايند)و کوبيده آنرا با روغن زيتون مخلوط کنند. سپس هر گاه آن روغن را بر هر موضع بمالنند مو رشد خواهد کرد.
 

جهت سفيد شدن پوست صورت و رفع بعضي از جوشهاي آن

در کتاب گوهر شبچراغ آورده است که:بشره  از آفتاب سياه شود پيه مرغ را با موم بگذارند و با آرد نخود بصورت بمالند و با آب گرم بشويند . البته همين دوا براي رفع بعضي از جوش هاي صورت نيز موثر است و تجربه شده است البته مرغ بايد محلي باشد و حداقل تا هفت روز تکرار شود

1بمعني پوست صورت
2منظور موم عسل است
3ملامحمدحسين نائيني-گوهر شيچراغ ج2ص105 چاپ قديم

دواي صفوف الاصول

فايده بسيار مجرب از شيخ الرئيس ابن سينا جهت دل درد و درد مفاصل و روده و تقويت مرد براي نزديکي با همسر و رفع سردرد،بايد که ترکيب مذکور را هر کدام بيست گرم تهيه نموده تميز نمايند آنگاه همه را کوبيده مخلوط کنند و روزي پنج تا ده گرم ميل نمايند تا يک هفته يا هر وقت نياز به آن باشد ترکيب مذکور عبارت است از:
زنجبيل بيست گرم،دو ريشه ابکر بيست گرم،باديان رومي(ينسون)بيست گرم،شيرين بيان(عرقسوس)بيست گرم،ذرور يا همان گل شيپور ايتاليايي بيست گرم،سنامکي بيست گرم،رازيانه بيست گرم،کمون هندي بيست گرم،کراويه(زيره رومي)بيست گرم،جو پوست کنده بيست گرم
ترکيبات عربي آن عبارت است از:
عرقي الابکر،زنجبيل،عرقسوس،ذرور،کمون هندي،شمر،کراوية،ينسون،شعير محلب،هر کدام به وزن يک درهم که همان بيست گرم است
بر گرفته از کتاب مجموعه مجربات ابن سينا،صفحه17

روشهاي تقويت حافظه و ذهن اشخاص و کسب علم و دانش

توضيح اوليه:
بايد دانست که اشخاص بنا بر ساعت انعقاد نطفۀ آنها و مکان ستارگان در ساعت انعقاد داراي زيبايي يا قدرت بدني يا فهم و حافظه قوي يا هر چيز ديگري ميشوند لذا در صورتي که در ساعت نحس نطفه شخص منعقد گردد طبق روايات خواه اين شخص مسلمان يا غير مسلمان باشـد احتمال معلول بدنيا آمدن او بسبب ساعت نحس انعقاد نطفه است و ما شيعيان در مذهب خود روايات عديده داريم که چه زماني براي انعقاد نطفه و ازدواج مناسب است و اگر کسي بدليل عدم رعايت والدينش معلول بدنيا آمد مقصر والدين او هستند و اگر کسي در ساعت سعد نطفه او بسته شد داراي هوش فوق العاده يا زيبايي و غيره خواهد بود و بدليل ساعت مبارک انعقاد نطفه اوست حتي اگر دين دار نباشد
جهت تقويت حافظه:
روشهايي که جهت غلبه بر ضعف حافظه و فهم موجود است چند گونه هستند که عبارتند از:اول روشهاي ادويه عطاري که جهت بزگسالان است و دوم روش مسلطات که هم براي کودکان و هم براي بزرگسالان است و در گذشته بسيار مورد استفاده علماء بوده است و در بسياري از کتب قديمي از مسلطات مفيدي ذکر شده است که براي تقويت حافظه موثرند و اينجانب قصد دارم به مرور زمان تعدادي از آنها را براي خوانندگان بيان کنم ( به صفحه طب كهن مراجعه شود)

جهت تقويت حافظه و تحصيل علوم و عدم فراموشي

روش اول:
در خواص علم اوفاق که شاخه اي از علم جفر امام علي(ع) است، امام ابو حامد غزالي در کتاب اوفاق (1) خود در خصوص خواص جدول هفت در هفت آورده است که چنانچه کسي اين جدول را در زماني که ماه در خانه خود در برج سرطان باشد و عطارد نيز در پانزده درجه برج سنبله که شرف عطارد است باشد (البته هر دو کوکب نبايد متصل به ستاره نحس باشند)پس جدول هفت در هفت را بر برگ درخت با زعفران و عسل  (2) نوشته و پس از نوشتن چنانچه آن جدول را در آب قرار داده از آن آب به کودکي بدهند تا بخورد آن کودک را چنان فهم و حافظه اي دست دهد که توان حفظ تمامي دروس را تا دوران پيري داشته باشد و هرگز عاجز از دروس و تحصيل علم نباشد.البته نکته اي که اضافه مينمايم اين است که بايد عدد ايات مناسب را در جدول داخل نموده و اسماء ملائکه را جهت حصول مطلوب استخراج نمائيم
توضيح:ترجمه کليه متن و اضافات آن توسط شيخ سـعيد مـزرعـه صورت گرفته است

 

26

30

20

38

14

46

1

11

43

5

23

34

17

42

31

21

39

8

47

2

27

44

6

24

35

18

36

12

15

40

9

48

3

28

32

7

25

29

19

37

13

45

41

10

49

4

22

33

16

روش دوم:
اگر خواهي هر چه بشنوي ياد بگيري اين اسم را بنويس پشت دست چپ و بزبان بليس(الله موامه با سهليم سعيرا سماعير عمير)
نکته:به نظر اينجانب مرحوم علامه نائيني روز و زمان نوشتن اين دعا را از عمد ذکر نکرده تا بدست نااهلان نيفتد.امـيد است اهل ايمان بتوانند از آن استفاده لازم را ببرند

[1]( امام ابوحامد غزالي- الاوفاق ص 15
[2]( ميتوان اين جدول را بر کاغذ نيز نوشت

 

جهت تقويت قدرت جسمي مردان بسيارمجرب است دوساعت بعد نهارميل شود

نارکیل۰زنجبیل۰بهمن۰سفید۰دانیه۰مارچوبه۰دارچین۰شقاقل۰عسل۰نیم۰کیلو۰روزی۰۲قاشق

داروي رنگ موي طبيعي و بدون عوارض

الف) حکيم گويند که: اگر برگ توت سياه(1)را با آب باران يا آب مقطر پخت نمايند آنگاه بر موي سر جهت رنگ زدن مو استفاده نمايند بغايت نيکو و موثر باشدب) حکيم گويند که : اگر گردو(2) را با پوست آن بسوزانند و سپس آنرا جهت رنگ مو بر موي بدن استفاده نمايند آن را سياه مينمايدج) حکيم گويند که : هرگاه برگ چغندر(3)را با آب بجوشانند و براي موي سر يا بدن استفاده نمايند ان را سياه خواهند نمود(4)توجه: افراد بر حسب سليقه خود مي توانند تر کيب بهتري انجام داده استفاده نمايند.

____________________________________________________________

1) انگليسي paper mulberry _ فرانسوي murier a papier

2) انگليسي walnut tree_ فرانسوي noyer

3) انگليسي beet _ فرانسوي betterave
 

معالجه فلج موضعی

آیا میدانید که در گذشته برای معالجه فلج موضعی بدن اشخاص از نیش زنبور استفاده میشده است و محلی را که موقتاً فلج شده بود را با یک نیش مصنوعی و قرار دادن زنبور عسل بر آن موضع و وادار نمودن به نیش زدن آن محل و موضع به آن شوک داده و باعث احیاء مجدد محل فلج شده میشدند . لازم به ذکر است هر نیش زنبور دوایی است که مانع سکته های خطرناک قلبی گرفتگی عصبها و غیره خواهد شد .
توضیح : نظر به اینکه سرقت علمی نشود هر کسی مدعی این کشف بشری نشود در چند ماه آینده بحول قوه اللهی بعضی از منابع را ذکر خواهم نمود باشد که محققان بتوانند همچون زالو درمانی از آن استفاده لازم را بنمایند البته به شرط داشتن تخصص در معالجه صحیح.

1392/1/17
 

بستن