صاحب اين سايت فعلا" هيچگونه ايميل و يا سايت ديگري ندارد . لذا از تماس با اشخاص ديگر خودداري نماييد .

   
 
تلفن تماس : 33836290 61 - (98+)
  mazraeh.s@gmail.com
   
 

از كليه كساني كه تا كنون جواب ايميل خود را دريافت نكرده‌اند درخواست ميشود كه مجددا" درخواست خود را به ايميل زير ارسال نمايند :

  mazraeh_sa@yahoo.com
   
 

                                                                                                       صاحب سايت