خبـر اول: باور کنيد يا باور نکنيد

بعضي از رﺅساي کشورهاي جهان از ابتداي تاريخ از منجمان و کف بينان براي اداره امور خود استفاده مي کرده اند و بسيار از آنان براي روش پيروز شدن در مطالب خود از آنان استعانت مي جسته اند ظاهراً در حوادث کنوني کشور مصر(2011 ميلادي)بعضي از رﺅساء و مسئولين مصري براي دانستن عاقبت کار خود و چگونگي رهايي از مشکلات خود بسوي منجمان رفته اند غافل از اينکه وقتي امر خداوند متعال فرا رسد ديگر سودي در اينگونه امور نخواهد بود.
نويسنده:شيخ سعيد مزرعه(9/2/2011 ميلادي)
 

هر آنچه در اين مجموعه ذکر مي شود دست نوشته و گفتار شيخ سعيد مزرعه است

طبيعتاً براي هر شخصي يک بوي منحصر به فرد وجود دارد که با ديگران متفاوت است و ما هر روزه در فيلم ها مشاهده مي کنيم که از يک سگ براي پيدا کردن يک شخص بر اساس بوي بدنش و بوي لباس او استفاده  مي شود اما آيا مي دانيد که من گويم هر وقت يک انسان ازدواج نمايد و با همسر خود مسائل زناشويي انجام دهد بدن او ترکيبي از دو بوي زن و مرد پيدا مي کند که باز همان سگ مي تواند تشخيص دهد که کدام مرد با کدام زن مسائل زناشويي انجام داده است

بستن